الگوریتم ژنتیک به دلیل تقلید نمودن از طبیعت دارای چند اختلاف اساسی با روش های جستجوی مرسوم می باشد که در زیر به تعدادی از ان ها اشاره می کنیم .

 

الگوریتم ژنتیک با رشته های بیتی کار می کند که هر کدام از این رشته ها کل مجموعه متغیر ها را نشان میدهد ، حال انکه بیشتر روشها به طور مستقل با متغیر های ویژه بر خورد می کنند .

الگوریتم ژنتیک برای راهنمایی جهت جستجو ، انتخاب تصادفی انجام می دهد ، که به این ترتیب به اطلاعات مشتق نیاز ندارد .

در الگوریتم ژنتیک ، روش های جستجو بر اساس مکانیزم انتخاب و ژنتیک طبیعی ، عمل می نمایند . این الگوریتم ها مناسب ترین رشته ها را از میان اطلاعات تصادفی سازمان دهی شده انتخاب میکنند .

در هر نسل ، یک گروه جدید رشته ها با استفاده از بهترین قسمت های دنباله های قبلی و بخش جدید اتفاقی برای رسیدن به یک جواب مناسب به وجود می ایند .

با وجود اینکه الگوریتم ها تصادفی هستند ، ولی در زمره الگوریتم های تصادفی ساده نیستند . ان ها به طور کار امدی به اکتشاف اطلاعات گذشته در فضای جستجو می پردازند تا در یک نقطه جستجوی جدیدی با پاسخ های بهتر ، به سمت بهترین جواب پیش روند .

هنگام پیش امد سازی ) ( Randomizationالگوریتم های ژنتیک عمل پیش امد سازی ساده را نمی پیمایند بلکه ان ها داده های پیشین را با تفکر انتخاب جستجوی جدید برای رسیدن پیشرفت مورد نظر ، توام میکنند .

 

الگوریتم ژنتیک در هر تکرار چند نقطه از فضای جستجو را در نظر میگیرد بنابر این شانس اینکه به یک ماکزیمم محلی همگرا شود کاهش می یابد .

معرفی الگوریتم ژنتیکدر بیشتر روش های جستجوی مرسوم ) روش گرادیان ( ، قاعده تصمیم حاکم به این صورت عمل می کند که از یک نقطه به نقطه ی دیگر حرکت می کند . این روش ها متوانند در فضاهای جستجو دارای چند بیشینه ی خطر ناک باشند . زیرا ممکن است انها به یک مازیمم محلی همگرا شوند .

لیکن الگوریتم ژنتیک جمعیت های کاملی از رشته ها ) نقاط ( را تولید می کند سپس هر نقطه را به صورت انفرادی امتحان می کند و با ترکیب محتویات انها ، یک جمعیت جدید را که شامل نقاط بهبود یافته است ، تشکیل می دهد .

صرف نظر از انجام یک جستجو ، ملاحظه همزمان تعدادی نقطه در الگوریتم ژنتیک ان ها را با ماشین های موازی قابل تطبیق می سازد ، زیرا در اینجا تکامل هر نقطه یک فرایند مستقل است .

لذا الگوریتم ژنتیک فقط نیاز به اطلاعاتی در مورد کیفیت حل های ایجاد شده به وسیله هر مجموعه از متغیر ها دارد .

در صورتی که بعضی از روش های بهینه سازی نیاز به اطلاعات یا حتی نیاز به شناخت کامل از ساختمان مسئله و متغیر ها دارند . چون الگوریتم ژنتیک نیاز به چنین اطلاعات مشخصی از مسئله ندارد بنابراین قابل انعطاف تر از بیشتر روش های جستجو است .

همچنین الگوریتم ژنتیک از روشه های جستجوی نوعی ، که برای راهنمایی جهت روش های جستجویشان از انتخاب تصادفی استفاده می کنند ، متفاوت است ، زیرا اگر چه برای تعریف روش های تصمیم گیری از تصادف و شانس استفاده می کند ، ولی در فضای جستجو به صورت تصادفی قدم نمی زند .

 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...