دستور if

شیوه نوشتن دستور if بدین صورت می باشد

 
if expression:
  statement(s)
 

دستور else

شیوه نوشتن دستور if . . . else بدین صورت می باشد

 
if expression:
  statement(s)
else:
  statement(s)
 

دستور elif

شیوه نوشتن دستور elif . . . if ، بدین صورت می باشد

 
if expression1:
  statement(s)
elif expression2:
  statement(s)
elif expression3:
  statement(s)
else:
  statement(s)
 

سازه تو در توی if . . . elif . . . else

شیوه نوشتن سازه تو در توی if . . . elif . . . else می تواند بدین صورت باشد

 
if expression1:
  statement(s)
  if expression2:
   statement(s)
  elif expression3:
   statement(s)
  else
   statement(s)
elif expression4:
  statement(s)
else:
  statement(s)
 

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...