روش تحلیل روایت از لحاظ مبانی فلسفی بر شانه ها فلسفه ی قاره ای و به طور خاص نئو کانتی هایی چون وبر ، دیلتای ، ویندلبانت ، و به طور خاص مفهوم اساسی وبر با عنوان ورشتهن یا درون فهمی استوار است .

و از لحاظ اپیستمه لوژی یا شناخت شناسی بر شناخت شناسی پساساختارگرا بنا یافته است .

هنگامی که در عرصه اندیشه این ایده مطرح شده که عملا امکان شناخت واقعیت به گونه ای که در بیرون رخ میدهد منتفی است و ما به عنوان محققان عرصه مطالعات انسانی تنها واقعیت را از منظر فهم کنش گران درک می کنیم ، تدوین ابزارهایی برای مطالعه معنای ذهنی آنها اهمیت پیدا کرد .

بر اساس ایده پساساختار گرایی ما با کلان روایتی از جهان روبرو نیستیم ، بلکه جهان مجموعه ای از روایت های خرد است که ادراک از جهان را شکل می دهد .

روش و البته رویکرد تحلیل روایت ، یکی از ابزارهای مطالعات اجتماعی و روانشناسی در دنیای خرده روایت ها است .

نوشتن دیدگاه


 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...