رشته ها در زبان برنامه نویسی پایتون

رشته ها در زبان برنامه نویسی پایتون به صورت مجموعه به هم پیوسته ای از کاراکترها در میان علامت نقل قول مشخص می شوند .

 
str = 'Hello World!'
 
print str     # Prints complete string
print str[0]    # Prints first character of the string
print str[2:5]   # Prints characters starting from 3rd to 6th
print str[2:]   # Prints string starting from 3rd character
print str * 2   # Prints string two times
print str + "TEST" # Prints concatenated string
 

لیست ها در زبان برنامه نویسی پایتون

لیست ها ، متنوع ترین نوع از داده های مرکب در زبان پایتون می باشند .

لیست شامل آیتم هایی است که با کاما جدا شده و در داخل براکت ( [ ] ) قرار می گیرند .

 
#!/usr/bin/python
 
list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tinylist = [123, 'john']
 
print list     # Prints complete list
print list[0]    # Prints first element of the list
print list[1:3]   # Prints elements starting from 2nd to 4th
print list[2:]   # Prints elements starting from 3rd element
print tinylist * 2 # Prints list two times
print list + tinylist # Prints concatenated lists
 

چندتایی های مرتب در زبان برنامه نویسی پایتون

یک چندتایی مرتب ، نوع دیگری از داده های ترتیبی است که شبیه لیست می باشد .

یک چندتایی مرتب شامل تعدادی از مقادیر است که توسط کاما جدا می شوند .

باوجود این ، چندتایی های مرتب بر خلاف لیست ها در داخل پرانتز قرار دارند .

چندتایی های مرتب را می توانند بعنوان لیست های فقط خواندنی در نظر گرفت .

 
tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
tinytuple = (123, 'john')
 
print tuple      # Prints complete list
print tuple[0]    # Prints first element of the list
print tuple[1:3]   # Prints elements starting from 2nd to 4th
print tuple[2:]    # Prints elements starting from 3rd element
print tinytuple * 2  # Prints list two times
print tuple + tinytuple # Prints concatenated lists
 

دیکشنری در زبان برنامه نویسی پایتون

دیکشنری های پایتون از نوع جدول هش می باشند .

این دیکشنری ها همانند هش موجود در زبان برنامه نویسی پرل ( Perl ) عمل کرده و شامل جفت های کلید و مقدار می باشد .

 
dict = {}
dict['one'] = "This is one"
dict[2] = "This is two"
tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'sales'}
print dict['one']    # Prints value for 'one' key
print dict[2]      # Prints value for 2 key
print tinydict     # Prints complete dictionary
print tinydict.keys()  # Prints all the keys
print tinydict.values() # Prints all the values
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...