عملگرهای اصلی در زبان برنامه نویسی پایتون

OperatorDescriptionExample
+Addition - Adds values on either side of the operator a + b will give 30
-Subtraction - Subtracts right hand operand from left hand operand a - b will give -10
*Multiplication - Multiplies values on either side of the operator a * b will give 200
/Division - Divides left hand operand by right hand operand b / a will give 2
%Modulus - Divides left hand operand by right hand operand and returns remainder b % a will give 0
**Exponent - Performs exponential (power) calculation on operators a**b will give 10 to the power 20
//Floor Division - The division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed. 9//2 is equal to 4 and 9.0//2.0 is equal to 4.0
== Checks if the value of two operands are equal or not, if yes then condition becomes true. (a == b) is not true.
!= Checks if the value of two operands are equal or not, if values are not equal then condition becomes true. (a != b) is true.
<> Checks if the value of two operands are equal or not, if values are not equal then condition becomes true. (a <> b) is true. This is similar to != operator.
> Checks if the value of left operand is greater than the value of right operand, if yes then condition becomes true. (a > b) is not true.
< Checks if the value of left operand is less than the value of right operand, if yes then condition becomes true. (a < b) is true.
>= Checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true. (a >= b) is not true.
<= Checks if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true. (a <= b) is true.
=Simple assignment operator, Assigns values from right side operands to left side operand c = a + b will assigne value of a + b into c
+=Add AND assignment operator, It adds right operand to the left operand and assign the result to left operand c += a is equivalent to c = c + a
-=Subtract AND assignment operator, It subtracts right operand from the left operand and assign the result to left operand c -= a is equivalent to c = c - a
*=Multiply AND assignment operator, It multiplies right operand with the left operand and assign the result to left operand c *= a is equivalent to c = c * a
/=Divide AND assignment operator, It divides left operand with the right operand and assign the result to left operand c /= a is equivalent to c = c / a
%=Modulus AND assignment operator, It takes modulus using two operands and assign the result to left operand c %= a is equivalent to c = c % a
**=Exponent AND assignment operator, Performs exponential (power) calculation on operators and assign value to the left operand c **= a is equivalent to c = c ** a
//=Floor Dividion and assigns a value, Performs floor division on operators and assign value to the left operand c //= a is equivalent to c = c // a
& Binary AND Operator copies a bit to the result if it exists in both operands. (a & b) will give 12 which is 0000 1100
| Binary OR Operator copies a bit if it exists in eather operand. (a | b) will give 61 which is 0011 1101
^ Binary XOR Operator copies the bit if it is set in one operand but not both. (a ^ b) will give 49 which is 0011 0001
~ Binary Ones Complement Operator is unary and has the efect of 'flipping' bits. (~a ) will give -61 which is 1100 0011 in 2's complement form due to a signed binary number.
<< Binary Left Shift Operator. The left operands value is moved left by the number of bits specified by the right operand. a << 2 will give 240 which is 1111 0000
>> Binary Right Shift Operator. The left operands value is moved right by the number of bits specified by the right operand. a >> 2 will give 15 which is 0000 1111
and Called Logical AND operator. If both the operands are true then then condition becomes true. (a and b) is true.
orCalled Logical OR Operator. If any of the two operands are non zero then then condition becomes true. (a or b) is true.
notCalled Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make false. not(a && b) is false.
inEvaluates to true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise. x in y, here in results in a 1 if x is a member of sequence y.
not inEvaluates to true if it does not finds a variable in the specified sequence and false otherwise.x not in y, here not in results in a 1 if x is not a member of sequence y.
isEvaluates to true if the variables on either side of the operator point to the same object and false otherwise. x is y, here is results in 1 if id(x) equals id(y).
is notEvaluates to false if the variables on either side of the operator point to the same object and true otherwise. x is not y, here is not results in 1 if id(x) is not equal to id(y).

تقدم عملگرها در زبان برنامه نویسی پایتون

جدول زیر ، تمام عملگرها را از بالاترین به پایین ترین اولویت نشان می دهد .

OperatorDescription
** Exponentiation (raise to the power)
~ + - Ccomplement, unary plus and minus (method names for the last two are [email protected] and [email protected])
* / % // Multiply, divide, modulo and floor division
+ - Addition and subtraction
>> << Right and left bitwise shift
& Bitwise 'AND'
^ | Bitwise exclusive `OR' and regular `OR'
<= < > >= Comparison operators
<> == != Equality operators
= %= /= //= -= += |= &= >>= <<= *= **= Assignment operators
is is not Identity operators
in not in Membership operators
note or and Logical operators

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

آموزش زبان برنامه نویسی Tcl

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...