‫کشف پدیده خستگی در حدود سال ۱۸۰۰ هنگامی روي داد که چنـدین محقـق اروپـایی مشـاهده‬ ‫نمودند که اجزای پلها و خطوط آهن تحت بارهاي متناوب ترك میخورند.

پس از جشن شاه در کاخ ورسای فرانسه، در مه 1842 یک قطار هنگام بازگشت به پاریس  در Meudon پس از شکستن محور لوکوموتیو دچار صانحه شد.

واگن پشت لوکوموتیو داخل موتور شکسته گردید و آتش گرفت. دست کم 55 مسافر به دام افتاده در واگن، از جمله ژول دومون اورویل جهاگرد و کاشف کشته شدند.

در پی پیشرفتهاي صورت یافتـه‬ ‫در این قرن و گسترش استفاده از فلزات با افزایش استفاده از ماشین آلات، هر روز موارد بیشـتري از شکسـت‬ ‫اجزایی که تحت بارگذاريهاي متناوب قرار میگرفتند؛ ثبت گردید.‬

‫بدون شک، شکستهاي اولیه بر اثر بارهاي مکرر در اجزایی از جمله لوله هـاي سـفالین، سـازه هـاي‬ ‫بتنی و ساختارهاي چوبی روي داده بود اما استفاده روزافزون از ماشینهاي ساخته شده از قطعـات فلـزي در‬ ‫اواخر قرن نوزدهم، نیاز به تعریف و توسعه یک روش طراحی جـامع کـه مـانع از شکسـت تجهیـزات بـر اثـر‬ ‫بارگذاري مکرر شود را پررنگ کرد.

این فعالیت از اواسط قرن نوزدهم شدت یافت و تـا بـه امـروز ادامـه دارد.‬ ‫اگرچه روشهاي زیادي ارائه گردیده است، اما هنوز تلاش براي دستیابی به روشهایی که مانع از شکست قطعه‬ ‫تحت بار متناوب شود ادامه دارد.

این کـار بـه همکـاري چنـدین رشـته از علـوم، از جملـه مهندسـی مـواد،‬ ‫مهندسی ساخت، تحلیل ساختاري (بارهاي درگیـر، تـنش، کـرنش و تحلیـل مکانیـک شکسـت)، ارزیـابی و‬ ‫معاینات غیر مخرب، مهندسی ایمنی، فناوري آزمایش، تعمیر و نگهداري و روش طراحی کـل نگـر نیاز دارد.

کلیه این موارد باید در یک طراحی هماهنگ که میتوان از آن به نظام طراحی خستگی یـاد کـرد،‬ ‫لحاظ گردند. روشن است که اگر انواع دیگر شکست وابسته به زمان، همزمان با اعمال بارهاي متناوب، وجود‬ ‫مؤثر داشته باشند، آنگاه مسئله بسیار پیچیده تر میگردد.‬

Versailles-train-crash-Meudon_1842-640px

شکستن محور لوکوموتیو در مه 1842 در حادثه Meudon

دکل حفاری نیمه شناور نروژی الکساندر (Alexander-L. Kielland) در حالی که مشغول به کار در زمینه نفت اکوفیسک (Ekofisk) بود در مارس 1980 واژگون شد که منجر به کشته شدن 123 نفرگردید.

Aloha-Airlines-Flight-243

بویینگ ۷۳۷-۲۰۰ شرکت هواپیمایی آلوها در آوریل ۱۹۸۸ دچار صانحه شده و قسمتی از پوسته بدنه در هنگام پرواز از آن جدا شد.

خستگی چیست؟‬

‫خستگی اصطلاحی فنی است که حس کنجکاوي را تحریک میکند. زمـانی کـه فـردي عـادي ایـن‬ ‫اصطلاح را میشنود یا میخواند مفهومی دیگر از شکست تحت اثر خستگی به ذهن وي متبادر میگردد، این‬ ‫افراد از خود میپرسند که چگونه ممکن است یک شئ به مفهومی که آنان میشناسند؛ خسـته شـود. البتـه‬ ‫چنین مفهومی مورد نظر نیست.‬

‫یک راه براي توصیف خستگی مراجعه به تعریف استاندار ‪ ASTM‬از این پدیده میباشد. در (ASTM-E1150) آمده است:

خستگی یک فرآیند تغییـر شـکلِ سـاختاريِ دائمـی اسـت کـه بـه صـورت موضـعی و‬ ‫پیشرونده رخ میدهد. این پدیده در سازه اي روي میدهد که در یک یا چند نقطه از آن تنش و کرنشهـاي‬ ‫نوسانی ایجاد گردیده و ممکن است پس از تعداد نوسان کافی به ایجاد ترك یا شکست کامل انجامد.‬

انواع بارگذاري خستگی‬

‫پیش از هر نوع تحلیل خستگی، در ابتدا فرد باید دقیقاً نوع بارگذاري که بـر سـازه وارد مـیشـود را‬ ‫تعیین کند. در بیشتر موارد، بارگذاري که در نظر گرفته میشود حالت ساده شده پیشینه بارگذاري است که‬ ‫در شرایط کاري اعمال میگردد. هر نوع بارگذاري را میتوان در یکی از دو گروه بارگذاري با بزرگی ثابـت یـا‬ ‫متغیر دسته بندي کرد.


دیدگاه‌ها  

+1 #2 آموزش نرم افزار 1395-07-14 20:15
به نقل از اردلان:
ممنون بسیار آموزنده بود.


با سلام
ممنون از شما که با کامنت های گرمتان ما رو امیدوار می کنید
ما رو به دوستانتان معرفی کنید و اگر وبلاگ یا سایتی دارید لینک بدهید تا علاقمندان دیگر نیز ما را پیدا کنند.

موفق باشید
نقل قول کردن
+1 #1 اردلان 1395-07-12 12:43
ممنون بسیار آموزنده بود.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...