تنظیم سبک نمایش یک المان HTML   می تواند از طریق نشانه Style   صورت گیرد.


I am red
I am blue


مشخصه style   در HTML   دارای ترکیب زیر می باشد


 
  <tagname style="property:value;">
 
 


که در آن property   یک ویژگی CSS   و value   یک مقدار CSS   می باشد.

در بخش های بعدی این آموزش، مطالب بیشتری در مورد CSS   خواهید آموخت.


رنگ پس زمینه در HTML

ویژگی background-color   ، رنگ پس زمینه برای یک المان HTML   را تعریف می کند.

در این مثال، رنگ پس زمینه برای یک صفحه، آبی کبریتی روشن در نظر گرفته شده است:


 
  <div style="background-color:powderblue;">
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
  </div>
 
 

This is a heading

This is a paragraph.


رنگ متن در HTML

ویژگی color   ، رنگ متن برای یک المان HTML   را تعریف می کند.


 
  <h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
  <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
 
 

This is a heading

This is a paragraph.


فونت های HTML

ویژگی font-family   ، فونتی را که قرار است برای یک المان HTML   بکار رود، تعریف می کند.


 
  <h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
  <p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
 
 

This is a heading

This is a paragraph.


اندازه متن در HTML

ویژگی font-size   ، اندازه متن برای یک المان HTML   را تعریف می کند.


 
  <h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
  <p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
 
 

This is a heading

This is a paragraph.


ترازبندی متن در HTML

ویژگی text-align   ، تراز افقی متن را برای یک المان HTML   تعریف می کند.


 
  <h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
  <p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
 
 

Centered Heading

Centered paragraph.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...