در این قسمت المان های نقل قول و استناد در HTML   معرفی شده اند

در زیر نقل قولی از وب سایت WWF   آورده شده است


For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.


المان <q> در HTML   برای نقل قول های کوتاه

المان <q> در HTML   ، یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.

مرورگرها معمولا علائم نقل قول را در اطراف المان <q> قرار می دهند.

مثال


 
  <p>WWF s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>
 
 

WWF s goal is to: Build a future where people live in harmony with nature.


المان <blockquote> در HTML   برای نقل قول ها

المان <blockquote> در HTML   بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل قول شده باشد.

مرورگرها معمولا المان های <blockquote> را ایندنت می کنند، یعنی متن داخل این المان را با افزودن فاصله از چهار طرف از سایر متن جدا می کنند.

مثال


 
  <p>Here is a quote from WWF s website:</p>
 
  <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
  For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
  The world s leading conservation organization,
  WWF works in 100 countries and is supported by
  1.2 million members in the United States and
  close to 5 million globally.
  </blockquote>
 
 

Here is a quote from WWF s website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.


المان <abbr> در HTML   برای اختصارات

المان <abbr> در HTML   ، یک اختصار یا یک سرنام (کلمه مخفف) را تعریف می کند.

علامت گذاری اختصارات می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مرورگرها، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو گر قرار دهد.

مثال


 
  <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
 
 

The WHO was founded in 1948.


المان <address> در HTML   برای معرفی اطلاعات تماس

المان <address> در HTML   ، اطلاعات تماس (نویسنده/ مالک) یک سند یا یک مقاله را تعریف می کند.

متن المان <address> معمولا به صورت مورب یا ایتالیک نمایش داده می شود. اکثر مرورگرها قبل و بعد از این المان، یک خط خالی فاصله اضافه می کنند.

مثال


 
  <address>
  Written by John Doe.<br> 
  Visit us at:<br>
  Example.com<br>
  Box 564, Disneyland<br>
  USA
  </address>
 
 
Written by John Doe.
Visit us at:
Example.com
Box 564, Disneyland
USA


المان <cite> در HTML   برای معرفی نام یک اثر

المان <cite> در HTML   ، نام یک اثر را تعریف می کند.

مرورگرها معمولا المان های <cite> را به صورت مورب نمایش می دهند.

مثال


 
  <p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>
 
 

The Scream by Edvard Munch. Painted in 1893.


المان <bdo> در HTML   برای برعکس نویسی

المان <bdo> در HTML   ، برعکس نویسی (چیدمان مجدد حروف از جهت مورد نظر) را تعریف می کند.

المان <bdo> برای برعکس کردن جهت متن موجود بکار رفته است:

مثال


 
  <bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>
 
 
This text will be written from right to left


المان های تقل قول و استناد در HTML


توصیف تگ
یک اختصار یا سرنام (کلمه مخفف) را تعریف می کند <abbr>
اطلاعات تماسی نویسنده یا مالک یک سند را تعریف می کند <address>
جهت متن را تعریف می کند <bdo>
بخشی را که از منبع دیگری نقل قول شده است، تعریف می کند <blockquote>
عنوان یک اثر را تعریف می کند <cite>
یک نقل قول خطی کوتاه را تعریف می کند <q>


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...