پاراگراف های HTML

پاراگراف ها بوسیله المان <p> تعریف می شوند

مثال


 
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is another paragraph.</p>
 
 


توجه: مرورگرها به طور خودکار یک فضای خالی (یک حاشیه) قبل و بعد از یک پاراگراف اضافه می کنند.

نمایش HTML

شما نمی توانید مطمئن باشید که HTML   چگونه نمایش داده خواهد شد.

بزرگ یا کوچک بودن صفحه نمایش ها و تغییر اندازه پنجره ها، نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت.

در HTML   نمی توانید با افزودن فاصله اضافی یا خطوط اضافی در کد HTML   خود، خروجی را تغییر دهید.

مرورگر، فاصله ها و خطوط اضافی را هنگام نمایش صفحه، حذف می کند:

مثال


 
  <p>
  This paragraph
  contains a lot of lines
  in the source code,
  but the browser 
  ignores it.
  </p>
 
 

This paragraph contains a lot of spaces in the source code, but the browser ignores it.


تگ پایان را فراموش نکنید

اکثر مرورگرها حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید، HTML   را بدرستی نمایش خواهند داد

مثال


 
  <p>This is a paragraph.
  <p>This is another paragraph.
 


مثال بالا در اکثر مرورگرها صدق خواهد کرد، اما به آن تکیه نکنید.

توجه: حذف تگ پایانی می تواند نتایج یا خطاهای غیر منتظره ای در بر داشته باشد.

سطر جدید در HTML

یک سطر جدید بوسیله المان <br> تعریف می شود

اگر خواستار یک سطر جدید، بدون شروع یک پاراگراف جدید می باشید، از تگ <br> استفاده کنید

مثال


 
  <p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
 
 

This is
a paragraph
with line breaks.


تگ <br> یک تگ تهی می باشد، یعنی فاقد تگ پایان است.

مشکل نوشتن شعر

شعر به صورت یک خط نمایش داده خواهد شد

مثال


 
  <p>
   My Bonnie lies over the ocean.
   My Bonnie lies over the sea.
   My Bonnie lies over the ocean.
   Oh, bring back my Bonnie to me.
  </p>
 

My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me.


المان <pre> در HTML

المان <pre> در HTML   ، متنی را که از قبل قالب بندی شده است، تعریف می کند.

متن داخل یک المان <pre> با فونتی با پهنای ثابت (معمولا Courier   ) نمایش داده شده، و همه فضاهای خالی و خطوط جدید حفظ می شوند.

مثال


 
  <pre>
   My Bonnie lies over the ocean.
   My Bonnie lies over the sea.
   My Bonnie lies over the ocean.
   Oh, bring back my Bonnie to me.
  </pre>
 
 
	
	My Bonnie lies over the ocean.
	My Bonnie lies over the sea.
	My Bonnie lies over the ocean.
	Oh, bring back my Bonnie to me.
	


مرجع تگ های HTML

مرجع تگ های وب سایت تیپی حاوی اطلاعات بیشتری در مورد المان های HTML   و مشخصه های آن ها می باشد.


توصیف تگ
یک پاراگراف را تعریف می کند <p>
یک خط جدید اضافه می کند <br>
متنی را که از قبل قالب بندی شده است، تعریف می کند <pre>


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...