قالب بندی متن HTML


This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript


المان های قالب بندی HTML

در بخش قبل در مورد نشانه استایل در HTML   مطالبی آموختید.

زبان HTML   همچنین المان های خاصی را برای تعریف متن با یک معنی خاص معرفی می کند.

زبان HTML   از المان هایی مانند <b> و <i> برای نمایش (خروجی) قالب بندی متن، مانند برجسته (بولد) یا مورب (ایتالیک) استفاده می کند.

المان های قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند.

 • المان <b> برای متن برجسته
 • المان <strong> برای متن مهم
 • المان <i> برای متن مورب
 • المان <em> برای متن مورب مهم
 • المان <mark> برای متن علامت دار
 • المان <small> برای متن کوچک
 • المان <del> برای متن حذف شده
 • المان <ins> برای متن درج شده
 • المان <sub> برای متن زیرنویس دار
 • المان <sup> برای متن بالانویس دار

المان های <b> و <strong> در HTML

المان <b> در HTML   ، متن بولد را بدون اهمیت بیشتر تعریف می کند.

مثال


 
  <b>This text is bold</b>
 
 
This text is bold


المان <strong> در HTML   ، متن بولد را با افزودن اهمیت معنایی "فوق العاده" تعریف می کند.

مثال


 
  <strong>This text is strong</strong>
 
 
This text is strong


المان های <i> و <em> در HTML

المان <i> در HTML   ، متن مورب را بدون افزودن اهمیت تعریف می کند.

مثال


 
  <i>This text is italic</i>
 
 
This text is italic


المان <em> در HTML   ، متن مورب را با افزودن اهمیت معنایی تعریف می کند.

مثال


 
  <em>This text is emphasized</em>
 
 
This text is emphasized


توجه: مرورگرها، المان <strong> را بصورت <b> و المان <em> را بصورت <i> نمایش می دهند. باوجود این، تفاوتی در معنای این تگ ها وجود دارد، <b> و <i> متن برجسته و مورب را تعریف می کنند، اما <strong> و <em> این معنی را می رسانند که متن برجسته و مورب، "مهم" است.

المان <small> در HTML

المان <small> در HTML   ، متن کوچک تر را تعریف می کند

مثال


 
  <h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>
 
 

HTML Small Formatting


المان <mark> در HTML

المان <mark> در HTML   ، متن علامت دار یا هایلایت شده را تعریف می کند.

مثال


 
  <h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>
 
 

HTML Marked Formatting


المان <del> در HTML

المان <del> در HTML   متن پاک شده (حذف شده) را تعریف می کند.

مثال


 
  <p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>
 
 

My favorite color is blue red.


المان <ins> در HTML

المان <ins> در HTML   ، متن درج شده (افزوده شده) را تعریف می کند.

مثال


 
  <p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>
 
 

My favorite color is red.


المان <sub> در HTML

المان <sub> در HTML   ، متن زیرنویس دار را تعریف می کند.

مثال


 
  <p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>
 
 

This is subscripted text.


المان <sup> در HTML

المان <sup> در HTML   ، متن بالانویس دار را تعریف می کند.

مثال


 
  <p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>
 
 

This is superscripted text.


المان های قالب بندی متن در HTML


توصیف تگ
متن برجسته را تعریف می کند <b>
متن مورب و مهم را تعریف می کند <em>
متن مورب را تعریف می کند <i>
متن کوچک تر را تعریف می کند <small>
متن برجسته و مهم را تعریف می کند <strong>
متن زیرنویس دار را تعریف می کند <sub>
متن بالانویس دار را تعریف می کند <sup>
متن درج شده را تعریف می کند <ins>
متن حذف شده را تعریف می کند <del>
متن علامت دار/هایلایت شده را تعریف می کند <mark>


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...