Fracture-Mechanics‫تئوری مکانیک شکست برای تحلیل و پیشبینی گسست سازههای تـرکدار بـه وجـود امـد. مبـدا‬ توصیف مکانیک شکست را میتوان به گریفیث، نسـبت داد کـه بـا در نظـر گـرفتن وجـود یـک ریـزتـرک،‬ ‫ناهمخوانی بین استحکام اندازه گیری شده و پیشبینی شده شیشه را توضیح داد.‬ ‫

‫‫گسست ناشی از شکست، همواره از یک ترک در قطعه شروع میشود. ترک، از یک شیار یا از یک‬ ‫عیب و نقص ذاتی موجود در ماده اغاز میشود و اگر تحت بار استاتیکی یا دینامیکی قرار بگیرد، ممکن است‬ ‫شروع به رشد کند و در نهایت به شکست و خرابی قطعه منتهی شود.

در بارگذاریهای دینامیکی، مشاهده شد قطعه عموماً تحت تنشهایی بسیار کمتر از حـد اسـتحکام‬ ‫خود و غالباً به طور ناگهانی و غیر منتظره دچار شکست میگردد و به همین علت خسارات فراوانی نیز ایجاد‬ ‫میکند. از این رو، بررسی پدیده خستگی اهمیت فراوانی یافـت. بـا اسـتفاده از مبـانی مکانیـک شکسـت و‬ ‫تحقیقات فراوان بر روی بارگذاریهای تناوبی بـا دامنـه ثابـت، مـدلهـای کـاربردی کـه توانـایی توجیـه و‬ ‫پیشبینی رشد ترک تحت بارگذاری با دامنه ثابت را داشته باشد، ارائـه شـد.

رهیافت های مکانیک شکست‬

Fracture-Mechanics‫در حال حاضر مکانیک شکست، مشتمل بر دو بخش «مکانیک شکست ارتجاعی خطـی»‬‬ (LEFM) ‫و «مکانیک شکست الاستیک-پلاستیک» (‪ (EPFM‬میباشد که بـا اسـتفاده از کمیـتهـایی تحـت عنـوان‬ «پارامترهای شکست» میدان تنشی که اطراف نوک ترک را احاطه نموده مشخص مـینماینـد و بـه عنـوان‬ ‫معیاری برای پیشبینی گسست به کار میروند.

این پارامترهای شکست همراه با پانویسهای ‪ II ،I‬و ‪III‬‬ ‫مشخص میگردند که متناظر با روشهای بارگذاری است که در شکل نمایش داده شده اند.‬

  • روش I،  روش باز شدن؛  نیرو ‫بر صفحه ترک وارد میشود و دو لبه ترک را از هم بازمیکند.
  • روش ‪ ،II‬روش سر خوردن یا برش در صـفحه؛ در این روش سطوح ترک بر روی یکدیگر در جهت عمود بر لبه جلویی ترک سر میخورند و
  • روش ‪ ،III‬روش‬ ‫پارگی یا برش خلاف صفحهای؛ که در ان سطوح ترک نسبت به یکدیگر به شکل موازی با لبه جلـویی تـرک‬ ‫حرکت میکنند.

جسم ترکدار تحت هر نوع بارگذاری دلخواهی که قرار بگیـرد، بـا یـک یـا ترکیبـی از ایـن‬ ‫روشها قابل توصیف است.‬

Fracture_modes


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...