در 15 ژانویه 1919 در خیابان تجاری بوستون واقعه وحشتناکی رخ داد.


مخزن بزرگی با 27 متر قطر و حدود 15 متر ارتفاع، ناگهان شکست و بیش از 7.5 میلیون لیتر شیره قند (ملاس) در خیابان ریخت.

در این حادثه چندین ساختمان ویران شد، دوازده نفر جان باختند و بیش از چهل نفر مجروح شدند.


شکست کشتی ازادی و فروریختن دهها پل در اروپا و امریکا طی قرنهای 18، 19 و اوایل قرن بیستم میلادی نمونه هایی دیگر از خسارات ناشی از شکست سازه های فلزی بود که نیاز به یک روش جامع طراحی که مانع شکست قطعات شود را پررنگ میکرد.


به همین دلیل محققین و مهندسین اقدام به جمع اوری، طبقه بندی و فرمولبندی اطلاعات خود در این زمینه در قالب نظریه مکانیک شکست نمودند.


در بارگذاریهای دینامیکی، مشاهده شد قطعه عموما تحت تنشهایی بسیار کمتر از حد استحکام خود و غالبا به طور ناگهانی و غیر منتظره دچار شکست میگردد و به همین علت خسارات فراوانی نیز ایجاد میکند.


از این رو، بررسی پدیده خستگی اهمیت فراوانی یافت. با استفاده از مبانی مکانیک شکست و تحقیقات فراوان بر روی بارگذاریهای تناوبی با دامنه ثابت، مدلهای کاربردی که توانایی توجیه و پیشبینی رشد ترک تحت بارگذاری با دامنه ثابت را داشته باشد، ارائه شد.
15 ژانویه 1919 در خیابان تجاری بوستون
15 ژانویه 1919 در خیابان تجاری بوستوناما سازه ها یا اجزای کمی یافت میشوند که بار وارد شده بر انها را بتوان به عنوان بار با دامنه ثابت توصیف کرد و این نوع بارگذاری بیشتر به ماشینهای دوار محدود میگردد. به این دلیل تلاش در تحلیل رفتار مواد تحت بارگذاری با دامنه متغیر اغاز شد.
فاجعه پل تی Tay در 1879
فاجعه پل تی Tay در 1879
مکانیک شکست | Fracture Mechanics
مکانیک شکست | Fracture Mechanicsدر بسیاری از موارد، بارگذاریهای با دامنه متغیری که در صنعت دیده میشوند، نامنظم و بیقاعده اند و این امر بررسی و تحلیل انها را مشکل میسازد و باعث گردیده که محققین سعی کنند این نوع بارگذاریها را به بلوکهای بار ساده تر و منظمتری ساده سازی کنند.


ساده ترین بارگذاری با دامنه متغیر، فرابارگذاری و فروبارگذاری است که تحلیل انها میتواند ما را در درک رفتار ترک تحت بارگذاری با دامنه متغیر کمک کند.


از سالها پیش تا به امروز تحقیقات فراوانی بر روی اثرات فرابار و فروبار انجام پذیرفته است که علت ان علاوه بر اهمیت موضوع؛ پیچیدگی و تاثیرگذاری عوامل مختلف از جمله خواص مکانیکی ماده، شرایط بارگذاری، دانه بندی و خصوصیات ریزساختاری ماده، هندسه نمونه، شرایط محیطی و ... بر رفتار ترک تحت این نوع بارگذاری میباشد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...