هدف از این قسمت آموزش انسیس

این آموزش انسیس ANSYS بر تفسیر و اعتبارسنجی نتایج تحلیل المان محدود FEA (به جای به دست آوردن یک جواب FEA از ابتدا) متمرکز می شود.

فایل های تحلیل نرم افزار انسیس ANSYS برای دانلود گذاشته شده اند.

ما این تحلیل را در «انسیس مکانیکال» «ANSYS Mechanical» باز می کنیم (می خوانیم) و سپس مستقیما به بررسی انتقادی نتایج می پردازیم.

ما بویژه به مقایسه ی نتایج تحلیل المان محدود FEA با محاسبات دستی علاقمند می باشیم.

هدف از این کار، کمک به یادگیری فرایند تفسیر انتقادی نتایج تحلیل المان محدود FEA می باشد.

آموزش های دیگری نیز برای کمک به یادگیری فرایند انجام یک تحلیل با نرم افزار انسیس ANSYS از ابتدا وجود دارد.

مشخصات مساله المان محدود

یک نوار فولادی بر روی دیواری صلب نصب شده و در انتها همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با نیروی P = 2kN بصورت محوری بارگذاری شده است.

ابعاد نوار در شکل نشان داده شده است. این نوار آنقدر نازک است که هیچ تغییر تنش قابل توجهی در ضخامت وجود ندارد. از جاذبه صرف نظر کنید.

آموزش انسیس - مشخصات میله تحت کشش
آموزش انسیس - مشخصات میله تحت کشش

 

در این تمرین، راه حل عددی مساله ی فوق که با استفاده از نرم افزار انسیس ANSYS از تحلیل المان محدود FEA به دست آمده، ارائه شده است.

نتایج تحلیل المان محدود FEA برای توزیع تنش ارائه شده را با راه حل تحلیلی مربوطه مقایسه نمایید.

تطابقات و تفاوت های میان این دو رویکرد (تحلیل المان محدود FEA در مقابل حل تحلیلی) را تحلیل و توجیه نمایید.

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...