هدف از این قسمت آموزش انسیس

هدف از این قسمت، کمک به شما در زمینه یادگیری اصول مهم مکانیک از طریق واسط تعاملی و بصری ارائه شده توسط نرم افزار ANSYS می باشد.

توجه داشته باشید که شما برای کشف فیزیک مساله، از راه حل ارائه شده به کمک نرم افزار ANSYS استفاده خواهید نمود.

شما حل نرم افزار ANSYS را که برای شما آماده شده است، دانلود خواهید کرد.


مشخصات مساله المان محدود

نمونه کلاسیک یک سوراخ مدور کوچک در یک صفحه مستطیلی با ضخامت ثابت را که در معرض یک بار کششی درون صفحه ای می باشد، در نظر بگیرید.

ماده، فولاد سازه ای با مدول یانگ (مدول الاستیسیته) 29E6 psi و نسبت پواسون 0.3 می باشد.

ابعاد هندسی و بار کششی اعمال شده در زیر نشان داده شده است.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - مشخصات
صفحه سوراخ دار - مشخصات


در این تمرین، راه حل عددی مسئله فوق که با استفاده از نرم افزار ANSYS از تحلیل المان محدود (FEA) به دست آمده، ارائه شده است.

نتایج FEA برای توزیع تنش ارائه شده را با راه حل تحلیلی متناظر برای یک صفحه نامتناهی مقایسه کنید (هیچ راه حل تحلیلی برای یک صفحه متناهی وجود ندارد) .

نقاط مشترک و اختلافات میان این دو رویکرد ( FEA در مقابل رویکرد تحلیلی) را توجیه نمایید.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...