حال اجازه دهید به بررسی تنش های شعاعی Sigma-r در صفحه بپردازیم.

در پنجره Outline بر روی Solution > Sigma-r کلیک نمایید. با این کار، تنش های شعاعی نشان داده خواهند شد.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی
آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی


آیا این نتایج با انتظارات ما تطابق دارد؟

ابتدا اجازه دهید به بررسی لبه سوراخ در r = a بپردازیم.

براساس محاسبات اولیه خود دریافتیم که تنش در لبه سوراخ در جهت شعاعی باید 0 باشد.

با درشتنمایی بوسیله گردان موس و با استفاده از ابزار جستجو (پروب probe tool ) درمی یابیم که تنش در این ناحیه، بین -450 psi تا 450 psi می باشد.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی
آموزش انسیس | ابزار پروب در نوار ابزار


اگر چه نتایج شبیه سازی دقیقا صفر نمی باشد، در نظر داشته باشید که 450 psi کمتر از 1 درصد از تنش متوسط است، در نتیجه می توان آن را حدودا صفر در نظر گرفت.

همچنین، انتظار داریم با ریز کردن شبکه، این مقدار به صفر نزدیک تر شود.

به منظور درشتنمایی و مشاهده کل مدل، دکمه zoom to fit را از نوار ابزار انتخاب نمایید.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی
آموزش انسیس | ابزار زوم کامل در نوار ابزار


حال، اجازه دهید ابتدا به بررسی حالت r >> a بپردازیم.

همانطور که در محاسبات اولیه خود مشاهده نمودیم، هرگاه r >> a باشد، تنش شعاعی، تنها تابعی از زاویه تتا theta می باشد.

که این امر با رفتاری که در نتیجه مشاهده می کنید تطابق دارد.


همچنین براساس محاسبات اولیه خود دریافتیم که در theta = 0 مقادر تنش شعاعی Sigma_r = Sima_o می باشد.

آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی


با استفاده از ابزار پروب درمی یابیم که در واقع تنش در این مکان برابر با 1e6 psi می باشد که این با مقدار محاسبه شده در تحلیل اولیه ما برابر است.

همچنین براساس تحلیل اولیه خود دریافتیم که هرگاه theta = 90 درجه باشد،مقدار تنش شعاعی صفر Sigma_r = 0 خواهد بود.

آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش شعاعی


با بررسی شبیه سازی با استفاده از ابزار پروب خود درمی یابیم که نتایج شبیه سازی نرم افزار ANSYS کاملا با محاسبه ما تطابق دارد.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...