حال، اجازه دهید شبیه سازی را با محاسبات اولیه خود برای تنش تتا Sigma-theta مقایسه نماییم.

در پنجره Outline بر روی Solution > Sigma-theta کلیک نمایید.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش پیرامونی
آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش پیرامونی


ابتدا اجازه دهید حالت r = a را مقایسه نماییم. براساس تحلیل اولیه دریافتیم که تنش در لبه سوراخ به عنوان تابعی از تتا عمل می کند. به طور خاص:


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار - نتایج عددی تنش پیرامونی


براساس این معادله درمی یابیم که در زاویه صفر انتظار داریم تنش -1e6 psi باشد و در زاویه 90 درجه انتظار داریم تنش 3e6 psi باشد.

در نزدیکی سوراخ زوم نمایید تا تنش های موجود در آنجا را مشاهده کنید.


براساس شبیه سازی درمی یابیم که تنش در زاویه صفر درجه -1.0285e6 psi است (با%3 انحراف) و در زاویه 90 درجه، تنش 3.0323e6 psi می باشد (با %1 انحراف) .

این انحرافات ناشی از فرضیه صفحه نامتناهی در حل تحلیلی می باشد.


حال اجازه دهید به بررسی حالت r >> a بپردازیم.

براساس محاسبات اولیه خود دریافتیم که تنش پیرامونی تنها تابعی از زاویه تتا theta می باشد.

این رفتار در شبیه سازی نشان داده شده است. همچنین، برای r >> a و theta = 90 تنش برابر با Sigma-o می باشد.


با استفاده از ابزار پروب و حرکت بر روی این ناحیه ملاحظه می کنیم که تنش در واقع برابر با Sigma-o می باشد.

باوجود این، با بررسی ناحیه ای که در آن theta = 0 می باشد، درمی یابیم که تنش شبیه سازی در این نواحی بین 1000 psi تا 2000 psi می باشد.


اگرچه این مقدار در مقایسه با صفر، بزرگ به نظر می رسد، باید در نظر داشت که تنش در این مکان حدود %1 از تنش متوسط می باشد.

انتظار می رود که با ریز کردن شبکه، تنش در اینجا به صفر نزدیک تر گردد زیرا خطای عددی کوچکتر می شود.


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...