تنش برشی Tau-r-theta

راه حل تحلیلی تنش برشی Tau-r-theta در یک صفحه نامتناهی بشرح زیر می باشد:


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


هرگاه r=a باشد،


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


با بررسی یک المان بسیار کوچک در لبه سوراخ درمی یابیم که Tau-r-theta در لبه سوراخ، تنش برشی در لبه سوراخ می باشد.

از آنجایی که لبه سوراخ، یک سطح آزاد است، این تنش باید صفر باشد.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


برای r>>a،


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


می توان نتیجه گرفت که در نواحی دور از سوراخ Tau-r-theta=0 خواهد بود، هم در تتاtheta=0 و هم در تتاtheta=90 درجه،

روندهای بیشتر را در نتایج حاصل از نرم افزار ANSYS بررسی خواهیم کرد.


تنش محوری Sigma-x

ابتدا اجازه دهید کار را با یافتن تنش متوسط، تنش اسمی سطح مقطع و حداکثر تنش با ضریب تمرکز آغاز نماییم.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


ضریب تمرکز برای یک صفحه نامتناهی با یک سوراخ،K=3 می باشد. حداکثر تنش برای یک صفحه نامتناهی با یک سوراخ ، به شرح زیر است:


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


اگرچه هیچ راه حل تحلیلی برای یک صفحه متناهی با یک سوراخ وجود ندارد، داده های تجربی برای یافتن یک ضریب تمرکز در دسترس می باشد.

با استفاده از یک نمودار ضریب تمرکز (شکل زیر در صفحه 158 از کتاب "Deformable Bodies and Their Material Behavior" )


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


در می یابیم که d/w=1 و در نتیجه K~2:73 می باشد.

حال می توان با استفاده از تنش اسمی و ضریب تمرکز، حداکثر تنش را محاسبه نمود.


آموزش انسیس | صفحه سوراخ دار حل تحلیلی تنش برشی و تنش محوری


آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی امیرکبیر

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...