نوع روش حل عددیِ بکار رفته توسط نرم افزار انسیس ANSYS، تحلیل المان محدود (FEA) یا روش المان محدود (FEM) نامیده می شود.

در تحلیل المان محدود FEA، میدان را به مستطیل ها یا "المان های" کوچک تقسیم کرده یا "گسسته سازی" می نماییم (از این رو، از نام تحلیل المان محدود استفاده می شود).

 

نرم افزار انسیس ANSYS از حل عددی برای مسایل مقدار مرزی BVP در میدانهای گسسته استفاده می نماید.

نرم افزار انسیس ANSYS جابجایی های u و v در نقاط منتخب به نام "گره" را مستقیما حل می کند.

هرچیز دیگری از جمله تغییرات تنش از طریق میانیابی از این جابجایی های گره ای بدست می آید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، گره ها در نمونه ما، گوشه های المان ها می باشند.

همانطور که حدس می زنید، حل عددی باید با افزایش تعداد المان ها، بهتر شود.

آموزش انسیس
آموزش انسیس - نودها و المانها

 

شکل زیر، تفاوت های میان محاسبات دستی و روش تحلیل المان محدود با نرم افزار انسیس ANSYS را بطور خلاصه نشان می دهد.

یکی از نکات مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که هر دو روش با یک مدل ریاضی آغاز می شود، اما از فرضیات و تقریب های متفاوتی برای حل آن استفاده می کنند.

همچنین در تحلیل المان محدود FEA، ابتدا جابجایی محاسبه شده و سپس براساس آن، تنش بدست می آید.

این روش را با محاسبات دستی که در آن، ابتدا تنش را محاسبه نموده و سپس براساس آن، به جابجایی دست یافتیم، مقایسه کنید.

روش دوم تنها برای چند مساله ساده کاربرد دارد.

با این تصویر، به پایان بخش تحلیل مقدماتی می رسیم.

آموزش انسیس
آموزش انسیس - مقایسه حل تحلیلی و حل عددی

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

آموزش انسیس ANSYS به زبان فارسی

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...