در این بخش مثالهایی ابتدایی از زبان نشانه گذاری HTML معرفی می شوند

اگر در این نمونه ها از تگ هایی استفاده شده است که نیاموخته اید، نگران نباشید.

در فصول بعدی در مورد این تگ ها مطالبی خواهید آموخت.


اسناد HTML

تمام اسناد HTML باید با یک اعلان نوع متن <!DOCTYPE html> آغاز شوند.

خود کد HTML با برچسب یا تگ <html> آغاز شده و با </html> پایان می یابد.

بخش قابل مشاهده سند HTML بین دو تگ <body> و </body> قرار دارد.

مثال:


 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
 


سرفصل های HTML Headings

سرفصل های HTML با تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

که <h1> بیانگر مهم ترین سرفصل و <h6> بیانگر کم اهمیت ترین سرفصل می باشد.

مثال:


 
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
 


پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML با تگ <p> تعریف می شوند

مثال:


 
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
 


لینک های HTML

لینک های HTML با تگ <a> تعریف می شوند

مثال:


 
<a href="http://www.tipy.ir">This is a link</a>
 


مشخصه (href) ، مقصد یک لینک را نشان می دهد.

مشخصه ها برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد المان های HTML مورد استفاده قرار می گیرند.


تصاویر در HTML

تصاویر HTML با تگ <img> تعریف می شوند.

فایل تصویر (src)، متن جایگزین (alt)، و اندازه های ( width , height ) را می توان به عنوان مشخصه اضافه کرد.

مثال:


 
<img src="tipy.jpg" alt="tipy.ir" width="125" height="150">
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

آموزش های گام به گام

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار پردازش زبان طبیعی

سمینار پردازش زبان طبیعی
سمینار پردازش زبان طبیعی

ادامه مطلب...

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات برگزار می شود

چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات
چهارمین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات

ادامه مطلب...

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

سمینار خانه های هوشمند برای دوران پیری

ادامه مطلب...